A településünkön hulladékszállítást végző Szolgáltató, azaz a DTKH Nonprofit Kft. figyelmeztetése alapján, az elmúlt időszakban egyre több ingatlanhasználó nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.tv. 38. § (1)    alapján minden ingatlanhasználó számára kötelező, továbbá ezen jogszabály 38.§ (2) bekezdése alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy a közszolgáltató a jövőben nem fogja elszállítani azon ingatlanhasználók hulladékát, aki nem rendelkezik érvényes szerződéssel a hulladék elszállítására vonatkozóan a szolgáltatóval.

Jelen felhívásunk Harta Nagyközség egész közigazgatási területére kiterjed, a Duna-parti ingatlanhasználókra egyaránt!

A Duna-szigeten egyre áldatlanabb állapotok uralkodnak, melyet az alábbi fényképek is tanúsítanak.

hull1 hull2 hull3 hull4

A Duna-szigeten az Önkormányzatnak 4 db + 2 db (szelektív) hulladékgyűjtő edényzete van kihelyezve, mely kukák nem az egyes ingatlanhasználók saját háztartásában felgyülemlett hulladékok gyűjtésére van elhelyezve. A közszolgáltató tájékoztatása alapján a jövőben nem fogják elszállítani a Duna-parti szigetről a hulladékot, amennyiben ezen áldatlan állapotok nem kerülnek megszüntetésre.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szelektív hulladék elhelyezésére a Harta területén kihelyezett 3 db szelektív hulladékgyűjtő-szigetnél  (Kokó CBA-Kékesi út, Régi Vasbolt-Kossuth. u.,  Coop Abc-Széchenyi u. 48.) van lehetőség.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Harta határában lévő, régi szeméttelepen továbbra is tilos a hulladéklerakás! 2018. évben hozzávetőlegesen 900 m3 mennyiségű betontörmelék került elhelyezésre illegálisan a volt szeméttelepen, valamint szintén 900 m3 mennyiség a vasúti átjáró előtti Depo területén, melynek darálási munkálatai bruttó 4.770.000,-Ft költséget jelentett az Önkormányzat számára. Az építési törmelék összetétele miatt csak részben volt hasznosítható, a megtérülés 1.912.000,-Ft-ot jelentett, továbbá saját célra az iparterületen útalapnak felhasználásra került 600 m3 mennyiség.

A jogellenesen lerakott hulladék elszállítása és az azt elhelyezők szankcionálása érdekében több hatóságnak is van hatásköre. Egyrészt a Büntető Törvénykönyvben rögzített hulladékgazdálkodás rendjének megsértése törvényi tényállás kimerítése esetén büntetőeljárás, másrészt a Szabálysértési törvényben rögzített köztisztasági szabálysértés esetén szabálysértési eljárás kezdeményezhető az elkövetővel szemben, illetve emellett hulladékgazdálkodási bírság kiszabására is sor kerülhet.

Mellékeljük továbbá a DTKH Nonprofit Kft.-nek a hulladék udvarokban történő hulladék elhelyezésére vonatkozó tájékoztatóját, melyet a tavalyi év folyamán minden háztartásba eljuttattunk.

Harta Nagyközség Önkormányzata